ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prostredníctvom týchto Zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) informujeme subjekty údajov, ktorých osobné údaje spracovávame, o všetkých činnostiach spracovania a o zásadách ochrany súkromia subjektov údajov a to v súlade s nariadením (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov („nariadenie“ alebo„GDPR“) za účelom zaistenia informačnej povinnosti SAFE HOME europe s.r.o. (ďalej len„SHE“), ako správcu podľa čl. 13 GDPR.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov je spoločnosť SAFE HOME europe s.r.o., IČO: 28597991, so sídlom 75002 Bochoř, Včelín 148/42

ZÁKLADNÉ POJMY

GDPR

Je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018.

Subjekt údajov

Subjektom údajov sa myslí identifikovaná nebo identifikovateľná fyzická osoba, pričom identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Osobný údaj

Osobným údajom sa v zmysle tohoto nariadenia rozumie akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, teda o subjekte údajov.

Zvláštny osobný údaj

Zvláštnym osobným údajom sa rozumie údaj o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení alebo členstve v odboroch, a spracovaní genetických údajov, biometrických údajov za účelom jedinečnej identifikácie fyzické osoby a údajov o zdravotnom stave či o sexuálnom živote nebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby.

Spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa v zmysle čl. 4 odst. 2 GDPR myslí akákoľvek operácia alebo súbor operácii s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorá je prevádzaná pomocí či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovane, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie.

Správca

Správcom sa v zmysle čl. 4 odst. 7 GDPR rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov. Vo vzťahu k Vašim osobným údajom vystupujeme ako správca.

Spracovateľ

Spracovateľom sa v zmysle čl. 4 odst. 8 GDPR rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra nebo iný subjekt, ktorý zapracováva osobné údaje pre správcu.

Dozorný úrad

Dozorným úradom sa v Slovenskej republike rozumie Úrad pre ochranu osobných údajov (ďalej len „ÚOOÚ“).

Automatizované individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania

Automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane. profilovania sa obecne rozumie akákoľvek forma rozhodnutia založená na automatizovanom spracovaní osobných údajov, tj. bez ľudského zásahu, spočívajúcom mimo iné na hodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k subjektu údajov, hlavne za účelom rozboru alebo odhadu resp. analýzy či predvídania aspektov týkajúcich sa jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencii, záujmov, spoľahlivosti, chovania, miesta, kde sa nachádza, alebo pohybu.

SPRCOVÁVANÉ ÚDAJE

V prípade nákupu tovaru cez e-shop bude spoločnosť SHE spracovávať osobné údaje zákazníka v rozsahu meno, priezvisko e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturačná adresa a adresa pre doručenie tovaru.

ÚČEL SPRACOVANIA

Plnenie zmluvy, dodanie, reklamácie a spory

Spracovanie vyššie uvedených osobných údajov zákazníkov bude spoločnosť SHE prevádzať za účelom realizácie uzavretej kúpnej zmluvy, dodania objednaného zboží, prípadnej reklamácie a prípadnými súdnymi spormi vyplývajúcimi z uzatvorených kúpnych zmlúv.

Pokiaľ bude objednaný tovar na základe žiadosti zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, potom spoločnosť SHe poskytne osobné údaje zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, telefonický kontakt a adresu pre doručenie tovaru tiež príslušnému prepravcovi. Spoločnosť SHe môže poveriť spracovaním osobných údajov zákazníkov tretiu osobu. Osobami vyššie uvedenými sú spoločnosť DHL, PPL, Zásielkovňa a obchodní uskupení SHe.

Podpora predaja našich produktov a súvisiaceho marketingu

Vašu e-mailovú adresu budeme spracovávať za účelom priameho marketingu a zasielania newsletteru, kedy takýmto právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR, kedy ste u nás zakúpili produkt, prípadne využili niektorú z našich služieb.

DOBA SPRACOVANIA

Spoločnosť SHE bude výše uvedené osobné údaje zákazníkov spracovávať po dobu 5 rokov od uzatvorenia príslušnej kúpnej zmluvy. Pokiaľ zákazník nakúpi tovar s predĺženou zárukou, spoločnosť SHE môže výše uvedené osobné údaje zákazníka spracovávať po túto dobu.

POUŽITIE SÚBOROV COOKIE

Cookie súbory sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané v lokálnom počítači užívateľa prostredníctvom jeho webového prehliadača a zobrazenej webovej stránky. Aby sme Vám mohli poskytovať služby sociálnych sietí, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti, používame na tomto webu súbory cookie a návštevou webu vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Bližší informácie nájdete tu https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Cookie súbory neslúžia a ani neumožňujú osobné identifikácie užívateľov webovej stránky. V prípade, že pri návšteve webovej stránky nesúhlasíte so zhromažďovaním cookie souborov, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavenia svojho webového prehliadača. Vo svojom webovom prehliadači môžete históriu cookies tiež kompletne zmazať.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

K zaisteniu ochrany osobných údajov vynakladáme značné úsilie tak, aby sme zabránili ich zneužitiu a ochránili proti neoprávnenému prístupu. Za týmto účelom sme prijali radu IT opatrení, šifrujeme prenosy vašich dát https protokolom, posilnili sme zabezpečenie siete, zvýšili ochranu hesiel a kódovaní a zvýšili sme kontrolu prístupu k informáciám pre našich zamestnancov.

Vaše údaje nepredávame do krajín mimo Európskou úniu.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

V súvislosti s spracovaním osobných údajov má subjekt údajov nasledujúce práva.

Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR má subjekt údajov právo získať od správcu potvrdení, či spracováva osobné údaje daného subjektu, informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzeniu ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právu podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroju osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri predaní údajov mimo EU, v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb i kópiu osobných údajov.

Potvrdenie sa vydáva bezplatne. V prípade opakovanej žiadosti je však spoločnosť SHE oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný administrační poplatok.

Právo na opravu nepresných údajov

Podľa čl. 16 GDPR má subjekt údajov právo na opravu nepresných osobných údajov.

Spoločnosť SHE s ohľadom na technické možnosti a bez zbytočného odkladu nepresné údaje opraví.

Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR má subjekt údajov právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Spoločnosť SHE automaticky maže osobné údaje v prípade, že už nie sú potreba k účelu, pre ktorý boli spracovávané.

Pokiaľ spoločnosť SHE nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov, budú bez zbytočného odkladu vymazané.

Právo na obmedzenie spracovania

Podľa čl. 18 GDPR má subjekt údajov do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovania, pokiaľ bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovania alebo pokiaľ podá námietku proti ich spracovaniu.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR má subjekt údajov právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo citeľnom formáte, a právo požiadať spoločnosť SHE o predaní týchto údajov inému správcovi.

Údaje budú inému správcovi predané automatizovane iba v prípade, že to bude technicky možné.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR má subjekt údajov právo vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti SHE.

Spoločnosť SHE ukončí spracovanie údajov v prípade, že nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, alebo pre určenie, výkonu alebo obhajobu právnych nárokov.

Pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú pre účely priameho marketingu, má subjekt údajov právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pre tento marketing, čo zahrňuje i profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu. Pokiaľ subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutí založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania

Podľa čl. 22 GDPR má subjekt údajov právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka.

Spoločnosť SHE nepoužíva osobné údaje k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Oznamovaciu povinnosť ohľadne opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzeniu spracovania správcu

Podľa čl. 19 GDPR spoločnosť SHE oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnený, akékoľvek opravy, výmazy alebo obmedzenia spracovania osobných údajov, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Správca informuje subjekt údajov o týchto príjemcoch, pokiaľ to subjekt údajov požaduje.

Oznamovanie prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov subjektu údajov.

Podľa čl. 34 GDPR má subjekt údajov právo byť správcom bez zbytočného odkladu informovaný, pokiaľ je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Pokiaľ sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu povinností stanovených v GDPR, máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Dozorným orgánom v SR je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Uplatnenie uvedených práv

V prípade uplatnenia práv subjektu údajov u spoločnosti SHE, ako správca údajov, sa obráťte písomne na adresu sídla spoločnosti SHE.